Deklaracja dostępności

Deklaracja Dostępności dla strony internetowej https://wmn.agh.edu.pl

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do Wydział Metali Nieżelaznych AGH.

 • Data publikacji strony internetowej: 2020-12-28.
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-01-06.

Status zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Niespełnione wymagania

 • W serwisie występują treści nietekstowe, które nie posiadają alternatywy tekstowej oraz takie, które mają błędny opis alternatywny.
 • W serwisie występują nagrania nie wyposażone w napisy rozszerzone (dla niesłyszących).
 • W serwisie występują nagrania niewyposażone w audiodeskrypcję lub alternatywę dla mediów.
 • W serwisie występują miejsca z zaburzoną strukturą nagłówków.
 • W serwisie występują niewłaściwie skonstruowane dane tabelaryczne, co powoduje brak powiązań między danymi.
 • W serwisie występują elementy bez treści tekstowej.
 • W serwisie występują błędy w kontraście tekstu względem jego tła.
 • W serwisie występują błędy związane ze zmianą rozmiaru tekstu. Część treści staje się niewidoczna.
 • W serwisie część dokumentów pdf występuje w postaci skanów pozbawionych warstwy tekstowej.
 • W serwisie występują błędy związane z brakiem dopasowania się treści do ekranu.
 • W serwisie nie zastosowano mechanizmu umożliwiającej pomijanie powtarzalnych bloków strony.
 • W serwisie występują nieprawidłowości dotyczących linków, polegających na występowaniu:
  linków bez dostępnej nazwy, linków o niezrozumiałej nazwie, wielu linków (w obrębie danej podstrony) o tej samej nazwie, ale innych wartościach href, linków o atrybucie title dublującym treść tekstową linka.
 • W serwisie brak mapy strony i/lub wyszukiwarki, co utrudnia użytkownikowi nawigowanie oraz znajdowanie treści.
 • W serwisie występują treści zawierające fragmenty obcojęzyczne pozbawione atrybutu lang.
 • Serwis nie przechodzi walidacji HTML/CSS.
 • W serwisie występują elementy bez zdefiniowanej nazwy.

Przygotowanie deklaracji dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-20.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2023-12-14.

Skróty klawiaturowe

 • Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Kamil Pycia, kpycia@agh.edu.pl . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 12 617 50 42 . Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością

Każdy ma prawo:
- zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
- zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
- wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:
- dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
- wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
- wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania
Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Organ nadzorujący: Dyrektor Biura Rektora AGH
Adres: al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków
E-mail: biuro@agh.edu.pl
Telefon: +48 12 617-45-54
Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Budynek A-0

Al. Mickiewicza 30
30-059 Kraków

Aplikacje mobilne

brak

Dodatkowe informacje

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online
W przypadku potrzeby skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online należy skontaktować się z Działem Dostępności AGH
Strona: https://www.dostepnosc.agh.edu.pl/
E-mail: dostepnosc@agh.edu.pl
Telefon: +48 12 617-46-30