Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Wydział Metali Nieżelaznych
Wydział Metali Nieżelaznych zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Wydział Metali Nieżelaznych.

Data publikacji strony internetowej: 2020-12-28
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-01-06
Status pod względem zgodności z ustawą
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne
W serwisie występują treści nietekstowe, które nie posiadają alternatywy tekstowej oraz takie, które mają błędny opis alternatywny.
W serwisie występują nagrania nie wyposażone w napisy rozszerzone (dla niesłyszących).
W serwisie występują nagrania niewyposażone w audiodeskrypcję lub alternatywę dla mediów.
W serwisie występują miejsca z zaburzoną strukturą nagłówków.
W serwisie występują dane tabelaryczne przedstawione za pomocą elementów innych niż <TABLE> (tutaj: <DIV> i <P>), co powoduje brak powiązań między danymi.
W serwisie występują elementy <P> bez treści tekstowej (zawierające niełamliwą spację &nbsp;)
Na badanych podstronach występują błędy w kontraście tekstu względem jego tła.
W serwisie występują błędy związane ze zmianą rozmiaru tekstu. Część treści staje się niewidoczna.
W serwisie część dokumentów pdf występuje w postaci skanów pozbawionych warstwy tekstowej.
W serwisie występują błędy związane z brakiem dopasowania się treści do ekranu.
W serwisie nie zastosowano mechanizmu umożliwiającej pomijanie powtarzalnych bloków strony.
W serwisie występują nieprawidłowości dotyczących linków, polegających na występowaniu:
linków bez dostępnej nazwy
linków o niezrozumiałej nazwie
wielu linków (w obrębie danej podstrony) o tej samej nazwie, ale innych wartościach href
linków o atrybucie title dublującym treść tekstową linka
W serwisie brak mapy strony i/lub wyszukiwarki, co utrudnia użytkownikowi nawigowanie oraz znajdowanie treści.
W serwisie występują treści zawierające fragmenty obcojęzyczne pozbawione atrybutu lang.
Serwis nie przechodzi walidacji HTML/CSS
W serwisie występują elementy bez zdefiniowanej nazwy.
Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności
Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-20
Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2020-10-05
Deklarację sporządzono na podstawie oceny podmiotu zewnętrznego przeprowadzonej przez Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Kamil Pycia.
E-mail: kpycia@agh.edu.pl
Telefon: +48 12 617 50 42
Każdy ma prawo:

zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.
Żądanie musi zawierać:

dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.
Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania
Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Organ nadzorujący: Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich
Adres: www.rpo.gov.pl
E-mail: biurorzecznika@brpo.gov.pl
Telefon: 800 676 676
Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna
Dostępność architektoniczna siedziby Akademii Górniczo-Hutniczej im. St. Staszica w Krakowie – budynku A-0
1 Dostępność wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli

Wejście główne do budynku znajduje się przy Alei Mickiewicza 30 (pawilon A-0). Przy wejściu do budynku znajdują się schody (7 stopni). Wejście to nie jest dostępne dla osób poruszających się na wózkach.

Dla osób poruszających się na wózkach dostosowano wejście z tyłu budynku od strony północnego dziedzińca, gdzie zlokalizowana jest winda do budynku. Przy wejściu i wyjściu z dziedzińca zainstalowane są domofony w celu kontaktu z portiernią w przypadku zamkniętej bramy. Osoby z niepełnosprawnością nie dostaną się do portierni – brak spoziomowanej komunikacji pomiędzy kondygnacją -1 i portiernią (6 stopni) oraz kondygnacją 0 i portiernią (16 stopni).

2 Dostępność korytarzy, schodów i wind

Korytarze w budynku zapewniają swobodne poruszanie się. W części komunikacyjnej nie występują różnice poziomów, za wyjątkiem dojścia do portierni.

Schody nie posiadają specjalnych udogodnień dla osób z niepełnosprawnościami, za wyjątkiem dojścia do pomieszczeń nr 380-383, gdzie zainstalowano podnośnik.

Budynek wyposażony jest w 3 windy osobowe:

dwie wewnętrzne poruszające się pomiędzy kondygnacjami od -1 (niski parter) do 3. piętra – (-1, 0, 1, 2, 3) , częściowo dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami o wymiarach: 1,1×1,3 m.
zewnętrzna stanowiąca wejście/wyjście od strony dziedzińca północnego, dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, poruszająca się pomiędzy kondygnacjami od poziomu terenu na zewnątrz budynku (P) do 2. piętra – (P,-1, 0,1,2)
Windy wyposażone są w komunikaty głosowe oraz etykiety w alfabecie Braille’a.

3 Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.

W budynku znajdują się dwie toalety dla osób z niepełnosprawnościami, zlokalizowane na pierwszym i trzecim piętrze.

Aula Główna AGH wyposażona jest w system FM wspomagający słyszenie.

4 Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Na parkingu wewnętrznym, od strony wejścia (windy)  dostosowanego dla osób niepełnosprawnych znajduje się miejsce parkingowe przeznaczone dla osób z niepełnosprawnością.

Na parking prowadzi wjazd od ulicy Reymonta 7 (Brama Główna). Wjazd na parking ogranicza szlaban przy, którym znajduje się domofon oraz stanowisko obsługi. Istnieje możliwość ubiegania się kartę otwierającą szlaban lub pomoc pracownika Straży AGH.

5 Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

Do budynku można wejść z psem asystującym.

6 Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. W przypadku braku takiej możliwości, taką informację także należy zawrzeć.

W tej sekcji można zawrzeć także inne informacje skierowane do osób niepełnosprawnych, na przykład opis sposobu dojazdu, inne sposoby porozumiewania się itp. Dobrymi praktykami są także umieszczenie informacji w tekście łatwym do czytania i zrozumienia, w języku migowym oraz dodanie fotografii budynku.”

Siedziba AGH znajduje się w dzielnicy Krowodrza. Najbliższe przystanki autobusowe znajdują się przy ul. Czarnowiejskiej, al. Mickiewicza, a tramwajowe przy Placu Inwalidów oraz ul. 3 Maja i ul. Piłsudskiego.

W przypadku potrzeby skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online należy skontaktować się z Biurem ds. Osób Niepełnosprawnych ( www.bon.agh.edu.pl).

 
Mapka z zaznaczonym wejście głównym do budynku

 

lokalizacja_windy_do_budynku_glownego
Mapka z zaznaczoną trasą od wejścia głównego budynku do wejścia przeznaczonego dla osób poruszających nie wózkach.

 

Dostępność architektoniczna Wydziału Metali Nieżelaznych

1 Dostępność wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli

Wejście główne do budynku znajduje się przy Ulicy Reymonta 7. Przy wejściu do budynku znajdują się schody. To wejście  jest niedostępne dla osób poruszających się na wózkach.

Dla osób poruszających się na wózkach dostosowano wejście z tyłu budynku A0 od strony północnego dziedzińca, gdzie zlokalizowana jest winda do budynku. Przy wejściu i wyjściu z dziedzińca zainstalowane są domofony w celu kontaktu z portiernią w przypadku zamkniętej bramy. Osoby z niepełnosprawnością nie dostaną się do portierni – brak spoziomowanej komunikacji pomiędzy kondygnacją -1 i portiernią (6 stopni) oraz kondygnacją 0 i portiernią (16 stopni).

 

 

Dziekanat WMN znajduje się na pierwszym piętrze budynku.

2 Dostępność korytarzy, schodów i wind

Korytarze w budynku zapewniają swobodne poruszanie się.

Budynek wyposażony jest w windę osobową .

3 Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.

Goście Wydziału Metali Nieżelaznych mogą skorzystać z dostosowanej toalety dla osób z niepełnosprawnościami. Zlokalizowana jest na pierwszym piętrze w łączniku pomiędzy budynkami A2-A1.

4 Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Przyd wejściem głównym znajduje się miejsce parkingowe przeznaczone dla osób z niepełnosprawnością. Na parking można dostać się od ulicy Reymonta. Wjazd na parking ograniczają szlabany przy których znajdują się domofony. Istnieje możliwość ubiegania się kartę otwierającą szlabany lub pomoc Straży AGH.

5 Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

Do budynku Wydziału Metali Nieżelaznych można wejść z psem asystującym.

6 Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. W przypadku braku takiej możliwości, taką informację także należy zawrzeć.

Brak możliwości porozumienia w języku migowym.