Nauka

Stopnie i tytuły naukowe

Postępowanie habilitacyjne

Marzanna Książek

Ewa Rudnik

Paweł Kwaśniewski

Remigiusz Kowalik

Andrzej Nowotnik

Renata Mola

Krzysztof Pacławski

Stanisław Małecki

Marek Wojnicki

Iwona Sulima

Dominika Jendrzejczyk-Handzlik

Grzegorz Kiesiewicz

Anna Kula

Magdalena Luty-Błocho

Jarosław Jasiński

Postępowanie doktorskie

mgr inż. Wojciech Ściężor

mgr inż. Piotr Madej

mgr inż. Tomasz Latos

mgr inż. Justyna Wiecheć

mgr inż. Paulina Zawadzka

mgr inż. Tomasz Sak

mgr inż. Tomasz Skrzekut

mgr inż. Teresa Sak

mgr inż. Marek Łagoda

mgr inż. Anna Wąsik

mgr inż. Justyna Piwowońska

mgr inż. Piotr Noga

mgr inż. Dariusz Kołacz

mgr inż. Sandra Puchlerska

mgr inż. Szymon Kordaszewski

Postępowania doktorskie od 2019 roku są dostępne na stronie BIP AGH

Postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora

Oferta badawcza

Katedra Fizykochemii i Metalurgii Metali Nieżelaznych

 • weryfikacja wieloskładnikowych układów metalicznych - badania przy zastosowaniu metody pomiaru siły elektromotorycznej z użyciem stężeniowego ogniwa ze stałym elektrolitem,
 • ekstrakcja metali nieżelaznych ze stopów wieloskładnikowych,
 • separacja metali nieżelaznych ze stopów wieloskładnikowych,
 • badania elektrochemiczne: chronopotencjometria, chronoamperometria, woltamperometria, elektrochemiczna spektroskopia impedancyjna, elektrochemiczna mikrowaga kwarcowa, wirująca elektroda dyskowa, wirująca elektroda dyskowa z pierścieniem,
 • elektrochemiczne otrzymywanie powłok stopowych, półprzewodnikowych i tlenkowych,
 • elektrochemiczne badania procesów osadzania metali, stopów, powłok półprzewodnikowych i tlenkowych,
 • badanie procesów elektrokrystalizacji w polu magnetycznym,
 • badanie procesów krystalizacji z wykorzystaniem elektrochemicznego mikroskopu sił atomowych i elektrochemicznego skaningowego mikroskopu tunelowego,
 • badania fotoelektrochemiczne,
 • badania elektrokatalityczne,
 • badania korozyjne,
 • analiza składu chemicznego z wykorzystaniem spektrometrii rentgenofluorescencyjnej z dyspersją długości fali,
 • analiza składu chemicznego z wykorzystaniem skaningowej mikroskopii elektronowej przy użyciu spektrometru dyspersji energii wtórnego promieniowania rentgenowskiego,
 • analiza fazowa - dyfrakcja rentgenowska,
 • badanie powierzchni materiałów z wykorzystaniem:
  mikroskopu sił atomowych,
  skaningowego mikroskopu tunelowego,
  skaningowego mikroskopu elektronowego,
  mikroskopu optycznego,
 • napylanie metalami szlachetnymi lub oksydującymi, układ dwóch głowic do sekwencyjnego napylania bez rozszczelnienia próżni,
 • badania ciepła mieszania, ciepła tworzenia,
 • badania ciepła właściwego materiałów oraz efektów cieplnych przemian fazowych,
 • badania stabilności faz, w tym określenie temperatury przemian fazowych i reakcji niezmienniczych (eutektyka, perytektyka, etc.), temperatury topnienia (np. materiałów termoelektrycznych, materiałów HEAS itp.),
 • kompleksowe badania stabilności faz w układach wieloskładnikowych,
 • obliczenia wykresów fazowych układów wieloskładnikowych i zakresów stabilności faz metodą Calphad,
 • optymalizacja układów fazowych na podstawie danych literaturowych i eksperymentalnych,
 • przygotowanie baz termodynamicznych typu TDB (Calphad) do obliczeń właściwości termodynamicznych i wykresów fazowych układów metalicznych na podstawie danych eksperymentalnych i literaturowych. Obliczenia ścieżek krystalizacji metodą Scheila-Gullivera,
 • wykonywanie badań termograwimetrycznych,
 • analizy procesów metalurgicznych,
 • analizy techniczno-ekonomiczne procesów metalurgii i recyklingu,
 • badania modernizacji aktualnych procesów w metalurgii i recyklingu pod kątem ich dostosowania do rosnących wymogów ochrony środowiska (BAT) i ustawy o odpadach,
 • badania nad innowacyjnymi procesami w metalurgii i recyklingu z uwzględnieniem zasad zrównoważonego rozwoju,
 • zastosowanie narzędzi informatycznych dla optymalizacji i kontroli procesów w metalurgii i recyklingu,
 • opracowanie podstaw hydrometalurgicznych technologii recyklingowych i odzysku metali nieżelaznych opartych na aktualnych osiągnięciach naukowych,
 • współpraca w zakresie otrzymywania nowoczesnych powłok galwanicznych i modyfikacji powierzchni metali.

 

Katedra Nauki o Materiałach i Inżynierii Metali Nieżelaznych

prowadzi prace naukowo-badawcze i rozwojowe w zakresie:

 • materiałoznawczych prac naukowo-badawczych, które skoncentrowane są na relacji  pomiędzy strukturą materiałów, a ich właściwościami w kontekście optymalizacji mikrostruktury, sterowania właściwościami, projektowania i wytwarzania nowych materiałów a właściwościami. KNMIMN wykorzystuje do opisu mikrostruktury materiałów zaawansowane metody badań, takie jak m.in. mikroskopia świetlna, skaningowa i transmisyjna,
 • materiałoznawczych, poznawczych prac naukowo-badawczych przy wprowadzaniu nowych materiałów kompozytowych, powłokowych i proszkowych oraz nanomateriałów metalicznych  dla potrzeb przemysłu metali nieżelaznych,
 • badań związanych z przemianami fazowymi, obróbką cieplną i cieplno-mechaniczną stopów metali nieżelaznych,
 • syntezy materiałów technikami metalurgii proszków w atmosferze argonu lub wodoru,
 • wytwarzania monokryształów Zn, Cu, Mg, Al  i ich stopów metodą Bridgmana,
 • modelowania właściwości mechanicznych i mikrostruktury podczas procesów kształtowania plastycznego metali z wykorzystaniem wspomagania komputerowego,
 • świadczenia usług dla potrzeb podmiotów gospodarczych i indywidualnych   zleceniodawców w zakresie opracowywania ekspertyz inżynierskich na podstawie  badań materiałowych dotyczących: przypadków awaryjnych uszkodzeń, powstających w warunkach eksploatacji gotowych wyrobów bądź wad materiałowych powstałych na etapie procesu technologicznego

 

Katedra Przeróbki Plastycznej i Metaloznawstwa Metali Nieżelaznych

Pracownia Struktury i Mechaniki Ciała Stałego

oferuje:

 

 • analizę morfologii i topografii powierzchni materiałów metalicznych i niemetalicznych w zakresie powiększeń oferowanych przez mikroskopię świetlną i skaningową,
 • jakościową i ilościową analizę składu chemicznego materiałów z wykorzystaniem spektrometrów EDS i WDS,
 • analizę krystalograficzną metali i stopów przy wykorzystaniu dyfrakcji elektronów wstecznie rozproszonych EBSD,
 • obrazowanie preparatów metalicznych i niemetalicznych w trybie transmisyjnym w warunkach jasnego oraz ciemnego pola,
 • preparatykę zgładów metalograficznych oraz cienkich folii metali i ich stopów.
 • przeprowadzenie badań związanych z wyznaczeniem temperatury przemian fazowych wraz z ich efektami cieplnymi. W szczególności może być to wyznaczenie temperatury początku topienia i początku krzepnięcia (temperatury solidus i likwidus). Analizy mogą być prowadzone w atmosferze gazu obojętnego (np. argonu).
 • wyznaczenie współczynnika rozszerzalności cieplnej materiałów litych, w tym wyznaczenie zależności długości próbki od temperatury. Analizy mogą być prowadzone w atmosferze gazu obojętnego (np. argonu).
 • wykonanie pomiarów właściwości wytrzymałościowych materiałów metalicznych, w próbach jednoosiowego rozciągania i ściskania w szerokim zakresie temperatur
 • wykonanie badań makro- i mikrotwardości materiałów metalicznych
 • Możliwość wytworzenia monokrystalicznych materiałów metalicznych o zadanym składzie chemicznym oraz wybranej orientacji krystalograficznej.
 • bardzo precyzyjne określenie orientacji krystalograficznej i jej zmian w trakcie odkształcenia plastycznego dla metalicznych materiałów mono- i polikrystalicznych
 • plastyczne kształtowanie materiałów litych i rozdrobnionych (np. proszki, wióry). W zakresie możliwości eksperymentalnych jest wyciskanie stopów aluminium, miedzi, magnezu i tytanu o różnej czystości na zimno jak i w podwyższonych temperaturach z dużymi prędkościami i stopniami odkształcenia. Prasa laboratoryjna KOBO umożliwia również wyciskanie materiałów w sposób konwencjonalny.

 

 

Laboratoria Wydziału Metali Nieżelaznych

Katedra Fizykochemii i Metalurgii Metali Nieżelaznych

Laboratorium badań wysokotemperaturowych

Paw. A2, pok. 218

opiekun:

dr hab. inż. Dominika Jendrzejczyk-Handzlik, prof. AGH
e-mail: djendrze@agh.edu.pl

 

Laboratorium Elektrochemii Materiałów

Paw. A2, pok. 211 i 212

opiekunowie:

dr hab. inż. Remigiusz Kowalik, prof. AGH
tel.: 12 617 41 28
e-mail: rkowalik@agh.edu.pl

dr hab. Piotr Żabiński, prof. AGH
tel.: 12 617 36 11
e-mail: zabinski@agh.edu.pl

 

Laboratorium Termochemiczne

Paw. A2, pok. 312C

opiekun:

dr hab. Bogusław Onderka, prof. AGH
tel.: 12 617 26 56
e-mail: onderka@agh.edu.pl

 

Laboratorium Analizy Termicznej

Paw. A2, pok. 224

opiekunowie:

dr hab. inż. Stanisław Małecki, prof. AGH

dr inż. Piotr Jarosz

dr inż. Krzysztof Gargul

 

Laboratorium Hydrometalurgii

Paw. A2, pok. 209A

opiekun:

dr hab. Ewa Rudnik, prof. AGH
tel.: 12 617 29 31
e-mail: erudnik@agh.edu.pl

 

Katedra Nauki o Materiałach i Inżynierii Metali Nieżelaznych

Laboratorium badań mechaniki kryształów i materiałów metalicznych

Paw. A-2 sala 011
opiekunowie:
dr hab. inż. Grzegorz Boczkal, prof. AGH
tel: 126172697
e-mail: gboczkal@agh.edu.pl
dr inż. Paweł Pałka
tel:126175074
e-mail: pawel.palka@agh.edu.pl

Laboratorium obróbki cieplnej

Paw. A-2 sala 02B
opiekun:
dr inż. Tomasz Skrzekut
tel.:126174441
e-mail: skrzekut@agh.edu.pl

Laboratorium elektronowej mikroskopii skaningowej

Paw. A-2 sala 114a
opiekun:
dr inż. Piotr Noga
tel.:126172645
e-mail: pionoga@agh.edu.pl

Laboratorium metalografii

Paw. A-2 sala 314
opiekun:
dr hab. inż. Beata Leszczyńska – Madej, prof. AGH
tel.:126173573
e-mail: bleszcz@agh.edu.pl


Laboratorium kompozytów spiekanych

Paw. A-2 sala 302
Opiekun:
dr hab. inż. Joanna Karwan–Baczewska, prof. AGH
tel.:126172669
e-mail: jokaba@agh.edu.pl

Laboratorium badań zmęczeniowych

Paw. A-2 sala HA 07, 013
opiekun:
dr inż. Tomasz Skrzekut
tel.:126174441
e-mail: skrzekut@agh.edu.pl

Laboratorium szybkiej krystalizacji

Paw. A-2 sala HA 07
opiekun:
dr inż. Piotr Noga
tel.:126172645
e-mail: pionoga@agh.edu.pl

Laboratorium badań własności mechanicznych

Paw. A-2 sala 114
opiekun:
dr inż. Piotr Noga
tel.:126172645
e-mail: pionoga@agh.edu.pl

Laboratorium metaloznawstwa i obróbki cieplnej

Paw.A-2 sala 303 A, B, C
opiekun:
Maciej Gądek
tel.:126172674
e-mail: mcgadek@agh.edu.pl

Katedra Przeróbki Plastycznej i Metaloznawstwa Metali Nieżelaznych

Laboratorium Przeróbki Plastycznej i Metaloznawstwa
Paw. A-2 , Hala HA
Opiekun:
Artur Kawecki  tel.: 617 26 53, e-mail: akawecki@agh.edu.pl

Laboratorium Technologii Przetwórstawa Metali Nieżelaznych
Paw. A-2 , pok. 06 (przyziemie)
Opiekun:
Artur Kawecki tel.: 617 26 53, e-mail: akawecki@agh.edu.pl

Laboratorium Procesów Wyciskania
Paw. A-2 , hala HA
Opiekun:
Dariusz Leśniak  tel.: 617 31-96, e-mail: dlesniak@agh.edu.pl
strona

 
Laboratorium Kształtowania Plastycznego Wyrobów Powłokowych
Opiekun:
Wacław Muzykiewicz, tel. 617 39-53, e-mail: muzywac@agh.edu.pl

Laboratorium Badań Elementów Sieci Trakcyjnej
Paw. A-2 , pok. 06 (przyziemie)
Opiekun:
Artur Kawecki tel.: 617 26 53, e-mail: akawecki@agh.edu.pl
Paweł Kwaśniewski tel.: 617 26 53, e-mail: kwas@agh.edu.pl
Grzegorz Kiesiewicz tel. 617 26-53, e-mail: gk@agh.edu.pl


Laboratorium badawcze charakterystyk eksploatacyjnych przewodów
Paw. A-2 , pok. 06 (przyziemie)
Andrzej Mamala tel.: 617 26 53, e-mail: amamala@agh.edu.pl

Pracownia Inżynierii Jakości
Paw. A-2, pok. 
Opiekun:
Krzysztof Żaba, tel. 617 39-73, e-mail: krzyzaba@agh.edu.pl
strona

 

 

 

Pracownia Struktury i Mechaniki Ciała Stałego

Laboratorium badań strukturalnych

Paw. A-2 pok. 318, 114a, 09, 318, 07

opiekun:

dr hab. inż. Anna Kula

 

Laboratorium analizy termicznej

Paw. A-2 pok. 02a

opiekun:

dr inż. Grzegorz Włoch

 

Laboratorium badań właściwości wytrzymałościowych

Paw. A-2 pok. 08, 09, 115

opiekun:

dr inż. Sebastian Kopacz

 

Laboratorium hodowli monokryształów

Paw. A-2 pok. 07

opiekun:

dr inż. Sebastian Kopacz

 

Laboratorium dyfraktometrii rentgenowskiej

Paw. A-2 pok. HA010

opiekun:

dr hab. inż. Anna Kula

 

Laboratorium dużych odkształceń plastycznych

Paw. A-2 pok. HA07

opiekun:

dr inż. Paweł Ostachowski