Ekoprojektowanie i Cyfryzacja Technologii Materiałowych (EiCTM) background

Ekoprojektowanie i Cyfryzacja Technologii Materiałowych (EiCTM)

Liczba absolwentów

30 rocznie

Lat nauki

3 lata

Stopień naukowy

inżynier

Ekoprojektowanie i Cyfryzacja Technologii Materiałowych (EiCTM) image

Opis

Kierunek Ekoprojektowanie i cyfryzacja technologii materiałowych ma na celu wszechstronne przygotowanie dla szeroko rozumianej branży nowoczesnego przetwórstwa metali nieżelaznych specjalistów z poszerzoną wiedzą dotyczącą społecznego wymiaru projektowania, a w szczególności specjalistów z kompetencjami obejmującymi eko-projektowanie (ecodesign) produktów i zrównoważonych czystszych technologii materiałowych, którzy dzięki odpowiednio przygotowanemu cyklowi kształcenia potrafią kreatywnie rozwiązywać problemy techniczne.

Obecnie Europa stoi u progu zielonej i cyfrowej transformacji swojej gospodarki. Oba elementy tej transformacji są ze sobą ściśle powiązane – generowanie i wdrażanie nowych zielonych technologii nie jest możliwe bez narzędzi cyfrowych, a z drugiej strony cyfryzacja obok poprawy jakości życia ma na celu głównie zmierzanie do neutralności klimatycznej. Operacyjnie zielona transformacja bazuje na ekoprojektowaniu produktów, podzespołów i surowców oraz technologii realizowanych z poszanowaniem zasobów naturalnych i energii przy równoczesnej minimalizacji skutków środowiskowych. Wyrazem tego jest projekt (opublikowany w 2022 r.) „REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL establishing a framework for setting ecodesign requirements for sustainable products” wskazujący ekoprojektowanie jako podstawową metodologię opracowywania nowych produktów i technologii ich wytwarzania.

Metale nieżelazne (tj. 90 pierwiastków układu okresowego) są wykorzystywane do wytwarzania większości produktów bądź ich podzespołów praktycznie we wszystkich działach nowoczesnej gospodarki. Szczególną rolę odgrywają tutaj surowce krytyczne, z których dominująca większość to metale nieżelazne lub ich związki oraz stosowane na coraz szerszą skalę funkcjonalne stopy metali lekkich, superstopy niklu czy stopy miedzi, w których dobór właściwej ścieżki technologicznej jest kluczowy dla zmniejszenia energochłonności produkcji.

Na kierunku Ekoprojektowanie i cyfryzacja technologii materiałowych Studenci zdobywają wiedzę i umiejętności m.in. w zakresie:
• nowoczesnych materiałów na bazie metali nieżelaznych oraz metod ekoprojektowania produktów z ich wykorzystaniem;
• ekoprojektowania konwencjonalnych i nowatorskich technologii materiałowych dla współczesnego przemysłu;
• nowoczesnych narzędzi komputerowego wspomagania inżyniera oraz w szerszym ujęciu cyfryzacji technologii materiałowych;
• metod testowania materiałów oraz diagnostyki prototypów i produktów;
• inżynierii produkcji i jakości oraz podstaw logistyki;
• surowców pierwotnych i ich recyklingu, w tym surowców krytycznych;
• społecznego, psychologicznego i ergonomicznego kontekstu projektowania;
• metodologii projektowania, współprojektowania produktów w ujęciu holistycznym z uwzględnieniem Human Factors Engineering, zorientowanych w kierunku User Centered Design, Human-Computer Interactions oraz Future Design;
• oceny społecznej akceptacji i ryzyk technologii.

Uzyskanie takich kompetencji jest możliwe dzięki integracji potencjału naukowo-dydaktycznego Wydziału Metali Nieżelaznych i Wydziału Humanistycznego AGH.

 

Kształcenie realizowane jest na studiach I stopnia

Studia na kierunku Ekoprojektowanie i Cyfryzacja Technologii Materiałowych dają szansę na zdobycie interdyscyplinarnej wiedzy, kompetencji inżynierskich oraz szerokich perspektyw zawodowych....

Studia pierwszego stopnia

Studia pierwszego stopnia trwają 7 semestrów i kończą się uzyskaniem stopnia inżyniera. Rekrutacja na studia pierwszego stopnia odbywa się raz w roku, w miesiącach: czerwiec–wrzesień.

Kształcenie w ścisłej współpracy z przemysłem ....

Perspektywy pracy zawodowej ...

Potencjalne miejsca pracy Absolwenta to m.in. działy projektowe, technologiczne, lean manufacturing, planowania produkcji, narzędziownie, działy R&D, kontroli jakości i IT skojarzone z produkcją przemysłową, działy eko-controllingu i zarządzania energią, działy analityczne i diagnostyki konsumenckiej, podmioty zajmujące się recyklingiem w szeroko rozumianej branży przetwórstwa przemysłowego oraz specjalistyczne podmioty outsourcingowe oraz biura projektowe, firmy doradcze, instytuty naukowe, jednostki certyfikujące, instytucje samorządowe, eko-startupy, huby kreatywne i in. Absolwenci mogą również podejmować własną działalność gospodarczą – z uwagi na autorski kreatywny charakter kształcenia i wykonywanych projektów.