Materiały i Technologie Metali Nieżelaznych (MiTMN) background

Materiały i Technologie Metali Nieżelaznych (MiTMN)

Liczba absolwentów

40 rocznie

Lat nauki

2 lat

Stopień naukowy

Magister

Materiały i Technologie Metali Nieżelaznych (MiTMN) image

Opis kierunku

Celem kształcenia na kierunku Materiały i Technologie Metali Nieżelaznych jest wypromowanie kadry inżynierskiej na potrzeby polskiego przemysłu branży metali nieżelaznych, w szczególności dla strategicznych działów gospodarki.

Program studiów na kierunku Materiały i Technologie Metali Nieżelaznych uwzględnia potrzeby społeczno-gospodarcze kraju poprzez wprowadzenie do programu przedmiotów kluczowych dla nowoczesnych gałęzi przemysłu metali nieżelaznych i przemysłów pokrewnych pracujących dla strategicznych sektorów polskiej gospodarki, a mianowicie: elektroenergetyki, transportu (lotnictwo, motoryzacja, kolej), przemysłu budowlanego i medycyny. W tym zakresie program uwzględnia przedmioty typu: nowe materiały i technologie dla elektroenergetyki, nowoczesne materiały i technologie dla lotnictwa, kolejnictwa, budownictwa, motoryzacji oraz nowoczesne materiały i technologie dla medycyny. Program uwzględnia również przedmioty o charakterze społecznym, humanistycznym i ekonomicznym, co się dobrze wpisuje w nowoczesne trendy dynamicznego rozwoju polskiej gospodarki w warunkach jej reindustrialnej transformacji, czyli transformacji opartej na intensywnych intelektualnie technologiach, które stanowią podstawę wysokiej wartości dodanej.

Absolwent tego kierunku jest przygotowany do podjęcia pracy zawodowej we wszystkich krajowych i zagranicznych zakładach przemysłowych projektowania i przetwórstwa metali nieżelaznych, laboratoriach i instytutach badawczych, działach R&D oraz jednostkach naukowo-dydaktycznych.

Oferta kształcenia na studiach II stopnia obejmuje cztery (do wyboru) ścieżki dyplomowania:

  • ścieżka 1 – Zaawansowane Materiały i Technologie w lotnictwie, motoryzacji i kolejnictwie
  • ścieżka 2 – Zaawansowane materiały i technologie w budownictwie
  • ścieżka 3 – Zaawansowane materiały i technologie w medycynie
  • ścieżka 4 - Zaawansowane materiały i technologie w elektroenergetyce

Kształcenie realizowane jest na studiach II stopnia

Studia drugiego stopnia

Studia drugiego stopnia trwają 3 semestry i kończą się uzyskaniem stopnia magistra. Rekrutacja na studia drugiego stopnia odbywa się raz w roku, w miesiącach: styczeń–luty.

Kształcenie w ścisłej współpracy z przemysłem ....

Perspektywy pracy zawodowej ...

Absolwent tego kierunku jest przygotowany do podjęcia pracy zawodowej we wszystkich krajowych i zagranicznych
zakładach przemysłowych projektowania i przetwórstwa metali nieżelaznych, laboratoriach i instytutach badawczych,
działach R&D oraz jednostkach naukowo-dydaktycznych.