Jakość Kształcenia

Wewnętrzny system zapewnienia jakości kształcenia

Za proces i jakość kształcenia odpowiada Dziekan Wydziału Metali Nieżelaznych, wspierany przez Prodziekana ds. Studenckich i Kształcenia oraz Radę ds. Studiów. W skład Rady ds. Studiów wchodzą przedstawiciele wszystkich kierunków studiów znajdujących się w ofercie kształcenia WMN. Dodatkowym organem wspierającym jest Wydziałowa Rada Samorządu Studentów.

Do zadań Rady ds. Studiów należą w szczególności:

 • analiza danych dotyczących kształcenia na kierunkach prowadzonych przez Wydział,
 • formułowanie wniosków, zaleceń i rekomendacji dla Dziekana Wydziału, w szczególności mających na celu poprawę jakości kształcenia na poszczególnych kierunkach,
 • proponowanie zmian i modyfikacji w programach studiów mających na celu poprawę jakości kształcenia lub/oraz wyeliminowanie zaobserwowanych nieprawidłowości w zakresie realizacji procesu kształcenia,
 • przygotowanie rocznego raportu dotyczącego jakości kształcenia na prowadzonych przez Wydział kierunkach.
   

Realizacja wyżej wymienionych założeń jest weryfikowana coroczną analizą wyników ankietyzacji pracowników i zajęć prowadzonej wśród studentów, zgodnie z Zarządzeniem nr 29/2021 Rektora AGH. Opracowaniem wyników ankiet zajmuje się powołana jednostka na poziomie Uczelni, tj. Uczelniany Zespół ds. Jakości Kształcenia, która wyniki ankietyzacji przekazuje władzom dziekańskim.

Skład Rady ds. Kierunku studiów na Wydziale Metali Nieżelaznych

 • dr hab. inż. Beata Leszczyńska-Madej, prof. AGH – prodziekan ds. Studenckich i Kształcenia, przewodnicząca

 • Kierunek Inżynieria Metali Nieżelaznych
  dr hab. inż. Marzanna Książek, prof. AGH
 • Kierunek Inżynieria Produkcji i Jakości
  dr hab. inż. Krzysztof Żaba, prof. AGH
 • Kierunek Materiały i Technologie Metali Nieżelaznych
  dr hab. inż. Artur Kawecki, prof. AGH
 • Kierunek Recykling i Metalurgia
  dr hab. inż. Krzysztof Pacławski, prof. AGH
 • Kierunek Ekoprojektowanie i Cyfryzacja Technologii Materiałowych
  dr hab. inż. Andrzej Mamala, prof. AGH
 • Kierunek Modern Materials Design and Application
  dr hab. inż. Anna Kula, prof. AGH 

oraz

 • dr inż. Marcin Mroczkowski – koordynator systemu Sylabus

Akty prawne regulujące jakość kształcenia:

 Aktualne regulacje, w tym zarządzenia Rektora AGH, znajdują się na stronie internetowej Centrum Obsługi Kształcenia: https://www.cok.agh.edu.pl/dzial-jakosci-ksztalcenia/jakosc-ksztalcenia/

 Posiadane przez Wydział akredytacje:

Na Wydziale Metali Nieżelaznych miała miejsce w ostatnich latach akredytacja wszystkich kierunków kształcenia jako akredytacja instytucjonalna. Wydział uzyskał wysoką ocenę działalności dydaktycznej. Zalecenia komisji dotyczące różnych drobnych procedur zostały wdrożone.

Decyzją z dnia 16 października 2017 roku nr 16/KAT/2017 Wydział Metali Nieżelaznych otrzymał kategorię naukową A.

Wyróżnienia z zakresu dydaktyki:

Listy gratulacyjne za najwyższe oceny studenckie

Rok akademicki 2022/23 – semestr letni:

 • dr hab. inż. Remigiusz Kowalik, prof. AGH
 • dr inż. Katarzyna Łyp-Wrońska
 • dr hab. inż. Beata Leszczyńska-Madej, prof. AGH

Rok akademicki 2022/23 – semestr zimowy:

 • dr hab. inż. Artur Kawecki, prof. AGH
 • dr inż. Ilona Nejman
 • dr hab. inż. Paweł Kwaśniewski, prof. AGH

Rok akademicki 2021/22 – semestr letni:

 • prof. dr hab. inż. Lucyna Jaworska
 • dr inż. Bożena Boryczko
 • dr inż. Piotr Palimąka

Rok akademicki 2021/22 – semestr zimowy:

 • dr hab. inż. Andrzej Mamala, prof. AGH
 • dr inż. Justyna Grzyb
 • dr Maciej Sabal

Rok akademicki 2020/21 – semestr letni:

 • dr hab. inż. Anna Kula, prof. AGH
 • dr hab. inż. Beata Leszczyńska-Madej, prof. AGH
 • dr inż. Justyna Grzyb

 Dobre praktyki związane z kształceniem na Wydziale Metali Nieżelaznych

Priorytetem strategii Wydziału Metali Nieżelaznych AGH w obszarze kształcenia jest wysoka jakość procesu kształcenia oraz jak najlepsza pozycja absolwentów Wydziału na rynku pracy. Kształcenie odbywa się zgodnie z misją i strategią zapisaną w Statucie Uczelni, a także jest zgodne z najnowszymi trendami światowymi. Pracownicy Wydziału systematycznie uczestniczą w konferencjach i

seminariach, a także różnych kursach i szkoleniach dedykowanych, podnosząc w ten sposób swoje kompetencje. Na bieżąco aktualizują treści modułów i w miarę możliwości wdrażają nowoczesne narzędzia dydaktyczne.

Programy studiów są tak zaprojektowane, że zapewniają dużą obieralność modułów. Ponadto Wydział prowadzi szeroką współpracę z jednostkami naukowymi zarówno międzynarodowymi, jak i krajowymi, a także z przemysłem, co bezpośrednio wpływa na programy studiów i rozszerza ofertę kształcenia. Organizowane są cykliczne spotkania (seminaria, wykłady) studentów z przedstawicielami z przemysłu metali nieżelaznych. Specjaliści z przemysłu od wielu lat uczestniczą także w prowadzeniu wybranych specjalistycznych modułów.

Bardzo dobrym przykładem dobrych praktyk jest także udział studentów w programie Erasmus+, a także możliwość realizacji praktyk oraz prac dyplomowych u partnerów przemysłowych, a także praca studentów w ramach kół naukowych i projektów realizowanych przez pracowników WMN.

 Kolegia Wydziałowe poświęcone jakości kształcenia

Informacje o ankietyzacji

Zbiorcze raporty z ankietyzacji:

Więcej informacji: https://www.cok.agh.edu.pl/dzial-jakosci-ksztalcenia/ankietyzacja/

Podejmowane działania w zakresie podnoszenia jakości kształcenia

 • konsultowanie programów studiów z otoczeniem gospodarczym branży metali nieżelaznych
 • współpraca z Wydziałową Radą Samorządu Studentów
 • cykliczne spotkania z pracownikami WMN AGH dotyczące jakości kształcenia, także w ramach organizowanych Kolegiów Wydziałowych
 • delegowanie pracowników na specjalistyczne kursy mające na celu podniesienie ich kwalifikacji
 • restrukturyzacja kadry na część badawczą i dydaktyczno-badawczą uwzględniająca predyspozycje kadry do pracy naukowej i badawczej oraz do prowadzenia zajęć dydaktycznych jak również możliwości i sensowność zmian kwalifikacji w skali dłuższego czasu młodszych pracowników Wydziału
 • modernizacja i tworzenie nowych sal laboratoryjnych