Recykling i Metalurgia (R&M) background

Recykling i Metalurgia (R&M)

Liczba absolwentów

30 rocznie

Lat nauki

2 lata

Stopień naukowy

magister

Recykling i Metalurgia (R&M) image

Opis

Recykling i Metalurgia (R&M) to dwie fundamentalne specjalizacje w obrębie dyscypliny naukowej inżynieria materiałowa w obszarze materiałów metalicznych, które obejmują całokształt wiedzy nad wytwarzaniem metali z minerałów i surowców wtórnych, przy czym Metalurgia to nauka o metodach wytwarzania czystych metali nieżelaznych (w tym również żelaza) z minerałów (z rud metali), nazywana również metalurgią pierwotną, natomiast Recykling (metalurgia wtórna) – jest nauką o metodach odzyskiwania tych metali z wyrobów, które utraciły swoje pierwotne własności użytkowe. Aktualnie znanych jest 90 metali nieżelaznych o budowie elektronowej i właściwościach dokładnie opisanych w układzie okresowym pierwiastków, które wraz z żelazem tworzą zbiór 91 metali.

Umownie metale nieżelazne dzielimy na metale szlachetne, które są odporne na korozję w środowisku powietrza i wody (np. złoto, srebro, platyna, pallad) i nieszlachetne, metale ciężkie (np. kobalt, nikiel, cynk) i lekkie (np. aluminium, tytan, magnez) oraz metale kolorowe (np. miedź, kadm, ołów). Wraz z rozwojem cywilizacyjnym świata przybywa metali nieżelaznych i ich wzajemnych kombinacji chemicznych w postaci różnych wyrobów, co wymusza coraz to większą potrzebę opracowywania innowacyjnych technologii recyklingu i nowych procesów metalurgicznych wytwarzania materiałów metalicznych z mieszanin rud metali z wyrobami poeksploatacyjnymi i odpadami technologicznymi. Z tego punktu widzenia kierunek kształcenia Recykling i Metalurgia stanowi początek obszernej nauki o metalach nieżelaznych, która w dalszych etapach przekształca się w szeroko rozumianą inżynierię materiałową w zakresie projektowania i kształtowania struktury i własności metali i stopów oraz technologii ich przemysłowego wytwarzania i technik badania.

Celem kształcenia na kierunku Recykling i Metalurgia jest wypromowanie kadry inżynierskiej na potrzeby polskiego przemysłu branży metali nieżelaznych, w szczególności w zakresie metalurgii i recyklingu materiałów opartych na miedzi, aluminium, cynku oraz wszystkich innych metali nieżelaznych, które znajdują się w poeksploatacyjnych wyrobach przemysłowych, technicznych i użytku codziennego.

Kierunek kształcenia Recykling i metalurgia na Wydziale Metali Nieżelaznych jest jedynym w Polsce i unikatowym w skali światowej miejscem umożliwiającym uzyskanie wiedzy z zakresu fizyko-chemicznych podstaw procesów metalurgicznych i recyklingowych oraz przemysłowych technologii wytwarzania metali nieżelaznych i ich stopów.

Kształcenie realizowane jest na studiach II stopnia

Studia drugiego stopnia

Studia drugiego stopnia trwają 3 semestry i kończą się uzyskaniem stopnia magistra. Rekrutacja na studia drugiego stopnia odbywa się raz w roku, w miesiącach:  styczeń–luty. Kształcenie jest realizowane na dwóch ścieżkach dyplomowania: Metalurgia Metali Krytycznych oraz Recykling i Ochrona Środowiska

Kształcenie w ścisłej współpracy z przemysłem ....

Perspektywy pracy zawodowej ...

Absolwent tego kierunku jest przygotowany do podjęcia pracy zawodowej we wszystkich krajowych i zagranicznych zakładach przemysłowych metalurgii i recyklingu metali nieżelaznych, laboratoriach i instytutach badawczych, działach R&D oraz jednostkach naukowo-dydaktycznych.