Inżynieria Metali Nieżelaznych (IMN) background

Inżynieria Metali Nieżelaznych (IMN)

Liczba absolwentów

50 rocznie

Lat nauki

5 

Stopień naukowy

Magister

Inżynieria Metali Nieżelaznych (IMN) image

Opis

Inżynieria Metali Nieżelaznych (IMN) to najszerszy merytorycznie kierunek kształcenia na Wydziale Metali Nieżelaznych w dyscyplinie naukowej inżynieria materiałowa w obszarze metali nieżelaznych. Kształcenie obejmuje następującą wiedzę podstawową i technologiczną: projektowanie i wytwarzanie nowoczesnych materiałów do zastosowań w strategicznych działach gospodarki, półwyrobów i wyrobów oraz wielomateriałowych kompozytów na bazie metali nieżelaznych z wykorzystaniem różnych technik syntezy faza ciekła – faza stała (odlewanie), faza stała – faza stała (metalurgia proszków), przeróbki plastycznej na gorąco i na zimno (procesy wyciskania, kucia, walcowania, ciągnienia i tłoczenia) oraz nanotechnologii, obróbki cieplnej i chemicznej w celu efektywnego kształtowania własności objętościowych (inżynieria struktury) i powierzchniowych (inżynieria powierzchni) materiałów i wyrobów. Efekty uczenia się są ulokowane w dyscyplinie inżynieria materiałowa.

Kierunek kształcenia Inżynieria Metali Nieżelaznych na Wydziale Metali Nieżelaznych jest jedynym w Polsce i unikatowym w skali światowej miejscem umożliwiającym uzyskanie wiedzy z zakresu szeroko rozumianej inżynierii materiałowej i metalurgicznej, całokształtu podstaw mechaniki i struktury materiałów metalicznych uzyskanych na bazie metali nieżelaznych oraz tradycyjnych i innowacyjnych metod ich przetwarzania i badania.

Oferta kształcenia na studiach I stopnia obejmuje trzy (do wyboru) ścieżki dyplomowania:

 • ścieżka 1 – Inżynieria materiałów metalicznych
 • ścieżka 2 – Przetwórstwo metali nieżelaznych
 • ścieżka 3 – Inżynieria procesów metalurgicznych

Program studiów oferuje liczne praktyki w zakładach przemysłowych branży metali nieżelaznych (m.in. KGHM Polska Miedź S.A., Walcownia Metali Dziedzice, Hutmen S.A. Aluminium Konin S.A. Tele-Fonika Kable S.A., polskie i zagraniczne zakłady przetwórstwa metali nieżelaznych).

Kształcenie realizowane jest na studiach I i II stopnia

Studia na kierunku Inżynieria metali nieżelaznych dają szansę na zdobycie interdyscyplinarnej wiedzy, kompetencji inżynierskich oraz szerokich perspektyw zawodowych....

Studia pierwszego stopnia

Studia pierwszego stopnia trwają 7 semestrów i kończą się uzyskaniem stopnia inżyniera. Rekrutacja na studia pierwszego stopnia odbywa się raz w roku, w miesiącach: czerwiec–wrzesień. Kształcenie jest realizowane na trzech ścieżkach dyplomowania:  Inżynieria procesów metalurgicznych, Inżynieria materiałów metalicznych oraz Przetwórstwo metali nieżelaznych

Studia drugiego stopnia

Studia drugiego stopnia trwają 3 semestry i kończą się uzyskaniem stopnia magistra. Rekrutacja na studia drugiego stopnia odbywa się raz w roku, w miesiącach:  styczeń–luty. Kształcenie jest realizowane na ścieżkach dyplomowania: Inżynieria nowych materiałów, Zaawansowane technologie przetwórstwa metali oraz Modern Materials, Design and Application

Kształcenie w ścisłej współpracy z przemysłem ....

Perspektywy pracy zawodowej ...

Absolwent tego kierunku jest przygotowany do podjęcia pracy zawodowej we wszystkich krajowych i zagranicznych zakładach przemysłowych projektowania i przetwórstwa metali nieżelaznych, laboratoriach i instytutach badawczych, działach R&D oraz jednostkach naukowo-dydaktycznych.

 • inżynier  ds. projektowania materiałów
 • inżynier ds. projektowania produkcji
 • inżynier ds. badań i rozwoju
 • inżynier  ds. projektowania technologii
 • inżynier ds. rozwoju produktu
 • badacz
 • specjalista ds. zarządzania innowacjami
 • inżynier ds. utrzymania ruchu
 • naukowiec