Inżynieria Produkcji i Jakości (IPJ) background

Inżynieria Produkcji i Jakości (IPJ)

Liczba absolwentów

80 rocznie

Lat nauki

5 lat

Stopień naukowy

Magister

Inżynieria Produkcji i Jakości (IPJ) image

Opis kierunku

Inżynieria Produkcji i Jakości (IPJ) to kierunek kształcenia na Wydziale Metali Nieżelaznych, który pozwala studentom zdobyć wiedzę w zakresie zasad projektowania wyrobów i procesów ich wytwarzania oraz przemysłowej efektywnej realizacji tych procesów. Duża różnorodność materiałów metalicznych i ich wzajemnych kompozycji chemicznych przekłada się na potrzebę uniwersalnej wiedzy na poziomie inżynierskim i magisterskim o materiałach i technologiach ich wytwarzania i przetwarzania, logistyce i kosztach wytwarzania, jakości i systemach monitorowania produkcji, specyfice i rynku metali, zapotrzebowaniu i horyzontalnych potrzebach poszczególnych gałęzi przemysłu i gospodarki jako całości, konkurencji lokalnej i globalnej. 

Dzięki modułowej konstrukcji programu kształcenia i dużej liczbie przedmiotów obieralnych kierunek Inżynieria Produkcji i Jakości umożliwia kształcenie w kierunku ekonomiczno-technicznym, dających umiejętność wykonywania zawodu zarówno inżyniera, jak i ekonomisty. Efekty uczenia się są ulokowane w dyscyplinie inżynieria materiałowa (dyscyplina wiodąca) i w dyscyplinie Nauki o Zarządzaniu i Jakości (dyscyplina dodatkowa).

Kierunek kształcenia Inżynieria Produkcji i Jakości na Wydziale Metali Nieżelaznych jest jedynym w Polsce i unikatowym w skali światowej miejscem umożliwiającym uzyskanie wiedzy z zakresu nowoczesnych systemów inżynierii produkcyjnej i inżynierii jakości w zakładach branży metali nieżelaznych i branż pokrewnych.

Absolwent tego kierunku jest przygotowany do podjęcia pracy zawodowej we wszystkich krajowych i zagranicznych zakładach przemysłowych projektowania i przetwórstwa metali nieżelaznych w charakterze menager produkcji, pracownik laboratoriów w zakładach przemysłowych i i instytutach badawczych, działach R&D oraz w jednostkach naukowo-dydaktycznych. 

Kształcenie realizowane jest na studiach I i II stopnia

Studia na kierunku Inżynieria produkcji i jakości dają szansę na zdobycie interdyscyplinarnej wiedzy, kompetencji inżynierskich oraz szerokich perspektyw zawodowych....

Studia pierwszego stopnia

Studia pierwszego stopnia trwają 7 semestrów i kończą się uzyskaniem stopnia inżyniera. Rekrutacja na studia pierwszego stopnia odbywa się raz w roku, w miesiącach: czerwiec–wrzesień. Kształcenie jest realizowane na dwóch ścieżkach dyplomowania:  Zarządzanie jakością oraz Inżynieria produkcji i logistyka

Studia drugiego stopnia

Studia drugiego stopnia trwają 3 semestry i kończą się uzyskaniem stopnia magistra. Rekrutacja na studia drugiego stopnia odbywa się raz w roku, w miesiącach:  styczeń–luty.

Kształcenie w ścisłej współpracy z przemysłem ....

Absolwent kierunku znajdzie pracę jako ...

 

  • inżynier  ds. organizacji i zarządzania produkcją
  • inżynier ds. kontroli jakości
  • inżynier ds. badań i rozwoju
  • inżynier  ds. planowania produkcji
  • inżynier rozwoju i opracowania nowych produktów,
  • inżynier ds. przygotowania produkcji i wytwarzania produktów,
  • inżynier ds. utrzymania ruchu
  • specjalista ds. zarządzania badaniami naukowym