Informacja dla studentów I roku studiów stacjonarnych I stopnia (nabór na AGH: 2020/21) rozpoczynających lektoraty w semestrze letnim 2020/2021

Szanowni Państwo,

Uprzejmie przypominamy, że zajęcia lektoratowe z języków obcych rozpoczną Państwo w semestrze letnim 2020/2021.

 

I. Dotyczy studentów, którzy nie legitymują się lub nie zarejestrowali  certyfikatu znajomości języka obcego na poziomie B-2 lub wyższym (w skali ESOKJ) wymienionym w załączniku nr 2 do Uchwały Senatu AGH nr 57/2019 z dnia 24 kwietnia 2019 r.

 

 Jeśli przepisy wydziałowe nie stanowią inaczej, studenci zostają zakwalifikowani na obowiązkowy lektorat z języka, stanowiącego kontynuację języka zdawanego na egzaminie maturalnym. Studenci, którzy zdali maturę z dwóch języków, zostali zakwalifikowani na język zdawany jako język podstawowy.

Aby zgłosić się do grupy lektoratowej, student ma obowiązek zalogować się w aplikacji MsTeams. Między 19.02.2021 a 25.02.2021 zostaną tam utworzone zespoły, których nazwa jest numerem grupy lektoratowej i zawiera słowo LEKTORAT. W opisie zespołu znajdzie się informacja, że jest to grupa prowadzona przez SJO. Każdy student zostanie dodany do odpowiedniego zespołu. W kalendarzu Ms Teams zostanie również wprowadzony termin pierwszego spotkania. Obecność na zajęciach jest obowiązkowa od pierwszego spotkania.

 

Jeżeli po 25.02.2021 student nie znajdzie wyżej wymienionych informacji w aplikacji MsTeams, jest proszony o kontakt:

dla jęz. angielskiego: z p. mgr B. Durlik bdurlik@agh.edu.pl lub mgr R. Głowaczem rglowacz@agh.edu.pl

dla jęz. francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego i rosyjskiego: z p. mgr D. Lupą dolupa@agh.edu.pl

 

Jednocześnie informujemy, że grupy zajęciowe na pierwsze spotkanie mogą nie być Państwa grupami docelowymi, dlatego konieczne jest aby wszyscy studenci, którzy rozpoczynają naukę na drugim semestrze pojawili się na pierwszych zajęciach. Termin zajęć w grupie docelowej może być inny niż termin pierwszego spotkania, ale nadal będzie w obrębie wydziałowego bloku językowego.

 

II. Dotyczy studentów, którzy legitymują się certyfikatem znajomości języka obcego na poziomie B-2 lub wyższym (w skali ESOKJ) nie starszym niż 3 lata (czyli luty 2018)  na dzień rozpoczęcia zajęć wymienionym w załączniku nr 2 do Uchwały Senatu AGH nr 57/2019 z dnia 24 kwietnia 2019 r.

 

Studenci posiadający certyfikaty znajomości języka wymienione w załączniku nr 2 do Uchwały Senatu AGH nr 57/2019 z dnia 24 kwietnia 2019 r.,
na studiach pierwszego stopnia mogą zostać na wniosek studenta  zwolnieni z odbywania zajęć i egzaminu z języka obcego i uzyskują wpis oceny z egzaminu na podstawie przedłożonego certyfikatu. W celu uzyskania zwolnienia z lektoratu konieczne jest:

1.   wypełnienie deklaracji online dotyczącej posiadanego certyfikatu (link do deklaracji online dostępny jest na stronie www.sjo.agh.edu.pl w Aktualnościach)

2.   zarejestrowanie elektroniczne kompletu dokumentów w Sekretariacie SJO tj. dostarczenie za pomocą poczty elektronicznej wypełnionej deklaracji i skanu certyfikatu (oryginał do wglądu na prośbę SJO) na adres: sekretariat.sjo@agh.edu.pl

Termin składania deklaracji upłynął 27 stycznia. Jeśli jednak ktoś z Państwa jeszcze nie dopełnił tej formalności, prosimy o zrobienie tego najpóźniej w pierwszym tygodniu semestru, w którym rozpoczynają się zajęcia z lektoratu.

 

W wypadku zwolnienia z obowiązku odbywania zajęć i zaliczenia egzaminu na podstawie certyfikatu student ma możliwość kontynuacji nauki z języka zaliczonego na podstawie certyfikatu lub nauki innego wybranego języka obcego – w ramach łącznego limitu 135 godzin  na nieobowiązkowych kursach (poziom dowolny, także początkowy), bez obowiązku zdania egzaminu.

W takim przypadku student jest zobowiązany do złożenia deklaracji o chęci uczęszczania na taki lektorat w trakcie wypełniania formularza online.

 

III. Dotyczy studentów, którzy wracają po urlopie lub mają do odrobienia warunek z języka:

Odpowiednie komunikaty pojawią się na stronie SJO tydzień przed rozpoczęciem zajęć.

Wstecz