Informacja dla studentów I roku studiów stacjonarnych I stopnia (nabór na AGH: 2023/24) rozpoczynających lektoraty w semestrze letnim 2023/2024

Uprzejmie przypominamy, że zajęcia lektoratowe z języków obcych rozpoczną Państwo w semestrze letnim 2023/2024.

Zostaną Państwo zakwalifikowani do grup na podstawie wyników z matur.

Wszystkie formalne procedury związane z zapisywaniem się na zajęcia językowe oraz rejestracją certyfikatów językowych rozpoczną się od dn. 15 stycznia 2024. Szczegółowe instrukcje dotyczące wypełniania formularza i uzupełniania danych w systemie rejestracji SJO otrzymają Państwo w styczniu 2024. 

I. Informacje dla studentów, którzy będą uczestniczyli w zajęciach lektoratowych (czyli nie posiadają odpowiedniego certyfikatu językowego)

Jeśli przepisy wydziałowe nie stanowią inaczej, studenci zostają zakwalifikowani na obowiązkowy lektorat z języka, stanowiącego kontynuację języka zdawanego na egzaminie maturalnym.

Studenci, którzy zdali maturę z dwóch języków, mają prawo wyboru lektoratu, np. student, który zdał maturę z języka angielskiego i francuskiego, może zadeklarować chęć uczestnictwa w obowiązkowym lektoracie z języka angielskiego albo obowiązkowym lektoracie z języka francuskiego.

II. Informacje dla studentów, którzy posiadają certyfikat znajomości języka obcego na poziomie B2 lub wyższym (w skali ESOKJ) nie starszym niż 3 lata (czyli luty 2021) na dzień rozpoczęcia zajęć, wymienionym w załączniku nr 2 do Uchwały Senatu AGH nr 57/2019 z dnia 24 kwietnia 2019 r. (lista certyfikatów).

Studenci posiadający certyfikaty znajomości języka wymienione w załączniku nr 2 do Uchwały Senatu AGH nr 57/2019 z dnia 24 kwietnia 2019 r.,
na studiach pierwszego stopnia mogą zostać na wniosek studenta  zwolnieni z odbywania zajęć i egzaminu z języka obcego i uzyskują wpis oceny z egzaminu na podstawie przedłożonego certyfikatu.

W wypadku zwolnienia z obowiązku odbywania zajęć i zaliczenia egzaminu na podstawie certyfikatu student ma możliwość kontynuacji nauki z języka zaliczonego na podstawie certyfikatu lub nauki innego wybranego języka obcego – w ramach łącznego limitu 135 godzin na nieobowiązkowych kursach (poziom dowolny, także początkowy), bez obowiązku zdania egzaminu.

W takim przypadku student jest zobowiązany do złożenia deklaracji o chęci uczęszczania na taki lektorat w trakcie wypełniania formularza w systemie rejestracji SJO. 

III. Informacje dla studentów, którzy wracają po urlopie dziekańskim lub mają do odrobienia warunek z języka

Ze względu na konieczność skierowania Państwa do odpowiedniej grupy lektoratowej, prosimy o kontakt z kierownikiem odpowiedniego zespołu językowego w terminie od 15.01 do 26.01.2024:

  • dla jęz. angielskiego: mgr Barbara Durlik lub mgr Rafał Głowacz kierang@agh.edu.pl
  • dla jęz. francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego i rosyjskiego: mgr Dorota Lupa dolupa@agh.edu.pl

 IV. Informacje dla studentów, którzy nie posiadają wyniku polskiej matury w skali 1-100%

Ze względu na konieczność skierowania Państwa do odpowiedniej grupy lektoratowej, prosimy o kontakt z kierownikiem odpowiedniego zespołu językowego w terminie od 15.01 do 26.01.2024:

  • dla jęz. angielskiego: mgr Barbara Durlik lub mgr Rafał Głowacz kierang@agh.edu.pl
  • dla jęz. francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego i rosyjskiego: mgr Dorota Lupa dolupa@agh.edu.pl
Wstecz