Nagroda Rektora za rok 2022

 

 

Zgodnie z zarządzeniem nr 73/2022 Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie z dnia 16 grudnia 2022 r. w ramach III filaru przyznawane są Nagrody Rektora:

  • za osiągnięcia naukowe (przyznawane są w dyscyplinach)
  • za osiągnięcia dydaktyczne, organizacyjne oraz za całokształt (wnioski są rozpatrywane przez Komisję ds. Nagród i Odznaczeń WMN)

Nagrody za osiągniecia naukowe w filarze III przyznawane są według kryteriów zawartych w Załączniku nr 1 do Zarządzenia Nr 73/2022 Rektora AGH z dnia 16 grudnia 2022 r. oraz szczegółowe wytyczne odnośnie składanych wniosków mogą zostać także określone przez Radę Dyscypliny, którą pracownik wskazał jako wiodącą. Poszczególne dyscypliny niezależnie określają termin i tryb składania wniosków. Szczegółowe informacje powinny znajdować się na stronach poszczególnych Rad Dyscyplin.

Nagrody za osiągniecia dydaktyczne, organizacyjne oraz za całokształt w filarze III przyznawane są według kryteriów zawartych w Załączniku nr 1 do Zarządzenia Nr 73/2022 Rektora AGH z dnia 16 grudnia 2022 r. Wnioski należy złożyć do dnia 17 marca w Biurze Dziekana WMN oraz przesłać w wersji elektronicznej na adres: rkowalik@agh.edu.pl

Wzory formularzy wniosków znajdują się na stronie internetowej:

https://dok.agh.edu.pl/lista.php?id=42

Zgodnie z obowiązującym regulaminem wnioski mogą być składane przez pracowników indywidualnie oraz mogą też być składane przez Kierowników Katedr oraz Dziekana.

Wnioski powinny zostać złożone w wersji drukowanej w Biurze Dziekana. Wzory formularzy wniosków znajdują się na stronie internetowej Uczelni:

Uczelnia / Dokumenty / Wzory druków kadrowych

https://dok.agh.edu.pl/lista.php?id=42

Pytania odnośnie procedury składania wniosków i wyłaniania kandydatów do Nagrody Rektora proszę kierować do Przewodniczącego Komisji ds. Nagród i Odznaczeń WMN:

Remigiusz Kowalik, pokój 214, pawilon A2
Tel.: 41-28, rkowalik@agh.edu.pl

 

Wstecz