Nagrody Rektora za 2023 rok

Zgodnie z zarządzeniem nr 97/2023 Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie z dnia 15 grudnia 2023 r. w ramach III filaru przyznawane są Nagrody Rektora:

  • za osiągnięcia naukowe (przyznawane są w dyscyplinach)
  • za osiągnięcia dydaktyczne, organizacyjne oraz za całokształt (wnioski są rozpatrywane przez Komisję ds. Nagród i Odznaczeń WMN)

Nagrody za osiągnięcia naukowe w filarze III przyznawane są według kryteriów zawartych w Załączniku nr 1 do Zarządzenia Nr 97/2023 Rektora AGH z dnia 15 grudnia 2023 r. oraz szczegółowe wytyczne odnośnie składanych wniosków mogą zostać także określone przez Radę Dyscypliny, którą pracownik wskazał jako wiodącą. Poszczególne dyscypliny niezależnie określają termin i tryb składania wniosków. Szczegółowe informacje powinny znajdować się na stronach poszczególnych Rad Dyscyplin:

Nagrody za osiągnięcia dydaktyczne, organizacyjne oraz za całokształt w filarze III przyznawane są według kryteriów zawartych w Załączniku nr 1 do Zarządzenia Nr 97/2023 Rektora AGH z dnia 15 grudnia 2023 r. Wnioski należy złożyć do dnia 15 marca 2024 w wersji drukowanej w Biurze Dziekana WMN oraz przesłać w wersji elektronicznej na adres: rkowalik@agh.edu.pl

Wzory formularzy wniosków znajdują się na stronie internetowej:

Uczelnia / Dokumenty / Wzory druków kadrowych
https://dok.agh.edu.pl/lista.php?id=42

Zgodnie z obowiązującym regulaminem wnioski mogą być składane przez pracowników indywidualnie oraz mogą też być składane przez Kierowników Katedr, Dziekana lub Prodziekanów.

Pytania odnośnie procedury składania wniosków i wyłaniania kandydatów do Nagrody Rektora proszę kierować do Przewodniczącego Komisji ds. Nagród i Odznaczeń WMN:

Remigiusz Kowalik, pokój 214, pawilon A2
Tel.: 41-28, rkowalik@agh.edu.pl

Wstecz