Publiczna obrona pracy doktorskiej mgra inż. Pawła Ruteckiego

DZIEKAN WYDZIAŁU METALI NIEŻELAZNYCH

oraz

PRZEWODNICZĄCA RADY DYSCYPLINY INŻYNIERIA MATERIAŁOWA

AKADEMII GÓRNICZO-HUTNICZEJ IM. ST. STASZICA W KRAKOWIE

ZAPRASZAJĄ NA PUBLICZNĄ DYSKUSJĘ NAD ROZPRAWĄ DOKTORSKĄ

Mgr. inż. Pawła Ruteckiego

która odbędzie się w trybie zdalnym
w dniu 1 lutego 2022 r. o godz. 11.00

w sali 101, I p. pawilon A2 

TEMAT ROZPRAWY DOKTORSKIEJ:

„Analiza wpływu wybranych pierwiastków stopowych
oraz parametrów technologii produkcji na własności blach przeznaczonych do tłoczenia zakrętek aluminiowych" 

Promotor:
dr hab. inż. Wacław Muzykiewicz, Prof. AGH

 Promotor pomocniczy:
dr inż. Łukasz Kuczek

 Recenzenci:
prof. dr hab. inż. Henryk Dyja
Politechnika Częstochowska

prof. dr hab. inż. Jarosław Mizera
Politechnika Warszawska
 

Streszczenie rozprawy doktorskiej, łącznie z recenzjami dostępne jest na stronie internetowej Rady Dyscypliny Inżynierii Materiałowej AGH: http://www.rdim.agh.edu.pl/index.php?page=doktoraty

oraz na  stronie BIP: https://www.agh.edu.pl/biuletyn-informacji-publicznej/stopnie-naukowe/postepowania-w-sprawie-nadanie-stopnia-dr/inzynieria-materialowa-dziedzina-nauk-inzynieryjno-technicznych/

Link do spotkania: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZTJjODEyZTktMTk0Yi00YTkwLWExNzgtZWJmMjQwNjQ0M2Zm%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2280b1033f-21e0-4a82-bbc0-f05fdccd3bc8%22%2c%22Oid%22%3a%229bc627db-727a-4141-8443-df73d8c0d031%22%7d

DZIEKAN
WYDZIAŁU METALI NIEŻELAZNYCH
Prof. dr hab. inż. Tadeusz Knych

             

PRZEWODNICZĄCA
RADY DYSCYPLINY
INŻYNIERIA MATERIAŁOWA 
dr hab. inż. Agnieszka Kopia, prof. AGH

 

Wstecz