Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Justyny Grzebinogi

DZIEKAN WYDZIAŁU METALI NIEŻELAZNYCH

oraz

PRZEWODNICZĄCY I RADA DYSCYPLINY INŻYNIERIA MATERIAŁOWA

AKADEMII GÓRNICZO-HUTNICZEJ IM. ST. STASZICA W KRAKOWIE

ZAPRASZAJĄ NA PUBLICZNĄ DYSKUSJĘ NAD ROZPRAWĄ DOKTORSKĄ

Mgr inż. Justyny Grzebinogi

która odbędzie się w dniu 28 września 2021 r. o godz. 10.00

w sali 101, I p. pawilon A2 oraz na platformie MS Teams:

 https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZDhhNTdiMDMtZDg5NC00NGQzLWFmMjgtZjhiMjhlOGJiZGUy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2280b1033f-21e0-4a82-bbc0-f05fdccd3bc8%22%2c%22Oid%22%3a%229bc627db-727a-4141-8443-df73d8c0d031%22%7d

TEMAT ROZPRAWY DOKTORSKIEJ:

„Badania wpływu dodatku srebra i molibdenu do aluminium na właściwości drutów przeznaczonych na cele przewodowe"

Promotor:
dr hab. inż. Andrzej Mamala, Prof. AGH

 
Promotor pomocniczy:
dr inż. Michał Jabłoński

 
Recenzenci:
prof. dr hab. inż. Jan Pilarczyk
Politechnika Częstochowska
dr hab. inż. Janusz Juraszek, Prof. ATH
Akademia Techniczno-Humanistyczna
 

Z treścią rozprawy można zapoznać się w Bibliotece Głównej AGH. Streszczenie rozprawy doktorskiej, łącznie z recenzjami dostępne jest na stronie internetowej Rady Dyscypliny Inżynierii Materiałowej AGH: http://www.rdim.agh.edu.pl/index.php?page=doktoraty

DZIEKAN
WYDZIAŁU METALI NIEŻELAZNYCH
                 PRZEWODNICZĄCA RADY DYSCYPLINY
INŻYNIERIA MATERIAŁOWA
Prof. dr hab. inż. Tadeusz Knych   dr hab. inż. Agnieszka Kopia, prof. AGH
Wstecz