Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Małgorzaty Zasadzińskiej

PRZEWODNICZĄCY I RADA DYSCYPLINY INŻYNIERIA MATERIAŁOWA

oraz

DZIEKAN WYDZIAŁU METALI NIEŻELAZNYCH AKADEMII GÓRNICZO-HUTNICZEJ IM. ST. STASZICA W KRAKOWIE ZAPRASZAJĄ NA PUBLICZNĄ DYSKUSJĘ NAD ROZPRAWĄ DOKTORSKĄ

Mgr inż. Małgorzaty Zasadzińskiej

która odbędzie się w dniu 23 marca 2021 r. o godz. 11.00 w sali 101, I p. pawilon A2

Akademii Górniczo – Hutniczej w Krakowie przy Al. A. Mickiewicza 30

 

TEMAT ROZPRAWY DOKTORSKIEJ:

„Przyczyny i mechanizmy ograniczonej odkształcalności miedzi w rzeczywistych warunkach technologicznych"

 

 Promotor:
prof. dr hab. inż. Tadeusz Knych

 
Promotor pomocniczy:
dr hab. inż. Monika Walkowicz, prof. AGH

 
Recenzenci:
prof. dr hab. inż. Jan Pilarczyk
Politechnika Częstochowska

 prof. dr hab. inż. Jarosław Mizera
Politechnika Warszawska
  

 Z treścią rozprawy można zapoznać się w Bibliotece Głównej AGH.

Streszczenie rozprawy doktorskiej, łącznie z recenzjami dostępne jest na stronie internetowej Rady Dyscypliny Inżynierii Materiałowej AGH:

http://www.rdim.agh.edu.pl/index.php?page=doktoraty

W związku z zarządzeniem nr 32/2020 Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie z dnia 26 maja 2020 r. w sprawie stanu działalności Uczelni od 1 czerwca 2020 roku
w obronie pracy uczestniczyć można z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej (oprogramowanie MS TEAMS) klikając na link łączący uczestnika z wydarzeniem:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ODU3MTE5Y2MtZjhhZS00ODQ2LThiMTQtOTlhNDliZWM4Y2Q5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2280b1033f-21e0-4a82-bbc0-f05fdccd3bc8%22%2c%22Oid%22%3a%229bc627db-727a-4141-8443-df73d8c0d031%22%7d

Wstecz