Spotkanie informacyjne dotyczące Programu Erasmus+

Serdecznie zapraszamy Studentów na spotkanie dotyczące Programu Erasmus+.

Spotkanie odbędzie się z udziałem Pracowników z Działu Współpracy z Zagranicą za pomocą platformy MS Teams w dniu 7 marca 2023 o godz. 14:00.

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie Działu Współpracy z Zagranicą:

https://www.csm.agh.edu.pl/index.php?id=2765&tx_ttnews[tt_news]=7719&cHash=a6daca8ef86cf91ed9f5ae7f81032f79

Link do spotkania:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_Zjc4N2E1MGMtZmFhNi00ZTU5LTg0M2UtNTNiNmFlM2I4Njcz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2280b1033f-21e0-4a82-bbc0-f05fdccd3bc8%22%2c%22Oid%22%3a%222775c14a-ad97-424e-bd59-8ab89937974f%22%7d

Wstecz