Spotkanie informacyjne dotyczące Programu Erasmus+

Serdecznie zapraszamy Studentów na spotkanie dotyczące Programu Erasmus+.

Spotkanie odbędzie się z udziałem Pracowników z Działu Współpracy z Zagranicą za pomocą platformy MS Teams w dniu 20 marca 2024 o godz. 13:00. 

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie Działu Współpracy z Zagranicą:
https://www.csm.agh.edu.pl/index.php?id=2765&tx_ttnews[tt_news]=8156&cHash=7eb61a760e0c429dafe0b3729ff9930f

Link do spotkania:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MTQwNGEzZTgtYWExZi00ZDU5LWE4ZjItMzQ0OTAxZDdjMWQ4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2280b1033f-21e0-4a82-bbc0-f05fdccd3bc8%22%2c%22Oid%22%3a%228424cae1-3462-4106-885b-3d217008f930%22%7d

Koordynator Wydziałowy Programu Erasmus+
dr hab. inż. Remigiusz Kowalik, prof. AGH

Wstecz