Sprawy bieżące dot. świadczeń z Funduszu stypendialnego

Szanowni Studenci!

Przypominamy, że studenci, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej, mogą ubiegać się o przyznanie zapomogi z Funduszu stypendialnego, zgodnie z Regulaminem świadczeń dla studentów AGH. Powodem do złożenia wniosku o zapomogę może być również pogorszenie się sytuacji materialnej studenta i rodziny studenta w związku z wprowadzeniem w naszym kraju stanu epidemii.

Obowiązkiem studenta ubiegającego się o przyznanie świadczeń z Funduszu stypendialnego jest rzetelne, zgodne ze stanem faktycznym i wiarygodne udokumentowanie wniosku. Zgodnie z Regulaminem, dokumentem potwierdzającym znalezienie się w trudnej sytuacji życiowej może być w szczególności:

1)   zaświadczenie lekarskie;

2)   zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej;

3)   orzeczenia sądowe, dokumenty z postępowania egzekucyjnego, dokumenty wystawione przez Policję;

4)   akt urodzenia dziecka studenta;

5)   akt zgonu członka rodziny;

6)   inne zaświadczenia potwierdzające okoliczności opisane we wniosku właściwych instytucji i urzędów.

W okresie epidemii, dokumentem potwierdzającym trudną sytuację życiową może być również:

1)   zaświadczenie o leczeniu specjalistycznym (w tym korzystaniu z pomocy psychologicznej lub psychiatrycznej);

2)   imienna faktura za leczenie specjalistyczne (w tym konsultacje psychologa/psychiatry);

3)   imienna faktura za zakup sprzętu specjalistycznego związanego z leczeniem;

4)   imienna faktura za zakup lub naprawę sprzętu do nauki zdalnej - w przypadku potwierdzenia trudnej sytuacji materialnej w rodzinie studenta;

5)       zaświadczenie od pracodawcy o obniżeniu lub utracie zatrudnienia.

PRZYPOMINAMY! O ZAPOMOGĘ Z TEGO SAMEGO TYTUŁU MOŻNA SIĘ STARAĆ TYLKO RAZ!

Wniosek o zapomogę należy wypełnić w systemie teleinformatycznym Uczelni (USOS lub WU), a następnie dostarczyć podpisany wniosek wraz z załącznikami (wymagane oryginały dokumentów!) do dziekanatu macierzystego Wydziału.

Wstecz